Masz pytanie?


BIP Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Krotoszynie

 Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczna Platforma
Usług Administracji Publicznej


Google
 Wspieramy akcje:
Statystyka:
Połączyłeś się z adresu :
3.238.118.27.

Twój host: ec2-3-238-118-27.compute-1.amazonaws.com

  odwiedzin od 2014r : 557
  dzisiaj: 17
  on-line: 1
  strona istnieje: 6224 dni
  ładowanie: 0.007 sek

Historia

Historia Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Krotoszynie
1. Poradnia w latach 1968 - 1975.
  Poradnia Wychowawczo - Zawodowa w Krotoszynie powstała dnia 1 października 1968 roku. Została powołana decyzją Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Krotoszynie, Wydział Oświaty i Kultury z dnia 28 września 1968 roku.
  Siedzibą poradni został budynek Szkoły Podstawowej Nr 5 w Krotoszynie. Poradnia otrzymała podłużne pomieszczenie na parterze, które podzielono na cztery małe pokoje. W pierwszym mieściła się poczekalnia, w drugim sekretariat i gabinet kierownika, w trzecim gabinet pedagogiczny, a w czwartym gabinet psychologiczny.
  Kierownikiem poradni został nauczyciel z 13 letnim stażem mgr Józef Zdunek. Zatrudniono również psychologa mgr Irenę Mrozińską oraz pedagoga Stanisława Bartkowiaka. Od 1 września 1969 roku zatrudniono drugiego pedagoga panią Ewę Korzeniewską. Odciążyło to kierownika poradni, który mógł więcej czasu poświęcić na pracę organizacyjno - administracyjną.
  Z początkiem roku szkolnego 1971/72 poradnia otrzymała 2 nowe etaty. Zatrudniono psychologa i pedagoga. Wzrosła ilość pełnych badań diagnostycznych oraz porad bez badań.
  Zaczęto również organizować pracę w punktach konsultacyjnych w terenie. Rozpoczęły się wyjazdy do szkół na spotkania z rodzicami, z uczniami - szczególnie klas ósmych odnośnie problemów z prawidłowym wyborem drogi dalszego kształcenia oraz z nauczycielami. Poradnia zaczęła być znana coraz szerszemu gronu uczniów, nauczycieli i rodziców.
  Kolejny przełom w sprawach kadrowych poradni, to zgoda władz oświatowych na zatrudnienie sekretarki. Pierwszą zatrudnioną w poradni sekretarką była pani Maria Przybyłek - absolwentka Liceum Ekonomicznego w Krotoszynie. Do czasu zatrudnienia sekretarki, pisanie na maszynie opinii i orzeczeń należało do obowiązków pracowników pedagogicznych a szczególnie kierownika poradni.
  Rok szkolny 1975/76 był kolejnym rokiem zmian w poradni. W listopadzie 1975 roku decyzją Kuratorium Oświaty i Wychowania w Kaliszu, Poradnia Wychowawczo-Zawodowa w Krotoszynie otrzymała nową siedzibę w budynku przy ulicy Sienkiewicza 10. Placówka objęła drugie piętro w budynku. Każdemu pracownikowi przydzielono gabinet, największe pomieszczenie przeznaczono do badań grupowych. Przeniesienie poradni odbyło się szybko i sprawnie. Był to krok w kierunku rozwoju poradni. W nowej siedzibie, w powiększonym składzie poradnia rozszerzyła zakres świadczonych usług oraz zwiększyła liczbę badań. Rozszerzył się dział poradnictwa zawodowego. Zaczęto badać uczniów pod kątem przydatności zawodowej, udzielać porad i konsultacji na podstawie przeprowadzonych badań.
  Nową formą świadczenia pomocy dla uczniów ze schorzeniami somatycznymi były orzeczenia preferencyjne. Na podstawie wyników badań psychologicznych, pedagogicznych oraz lekarskich - stwierdzających rodzaj schorzenia, badany uczeń otrzymywał orzeczenie, dzięki któremu mógł być przyjęty w pierwszej kolejności do wybranej szkoły. Drugi dział, który bardzo intensywnie się rozwijał to badania uczniów mających zaburzenia funkcji percepcyjno-motorycznych i kwalifikowanie ich do zespołów reedukacyjnych. W latach 1975 - 1990 badania psychologiczno - pedagogiczne w poradni przeszły wszystkie dzieci, które miały uczęszczać na zajęcia reedukacyjne. Był to warunek niezbędny zakwalifikowania dziecka do zespołu. W latach późniejszych o przyjęciu do zespołu reedukacyjnego decydował już nauczyciel prowadzący zespół, a na badania do poradni kierował uczniów już uczęszczających na ćwiczenia reedukacyjne. Prowadzono również badania dzieci 7 letnich pod kątem dojrzałości szkolnej.
   Dzieci, które nie uzyskały dojrzałości szkolnej i nie opanowały minimum programowego przewidzianego dla oddziałów zerowych, mogły za zgodą rodziców zostać odroczone od obowiązku szkolnego na 1 rok. Poradnia prowadziła także badania dzieci niedostosowanych społecznie oraz kwalifikowała je do odpowiednich placówek wychowawczych. Badania prowadzono na zlecenie szkół, rodziców i sądu dla nieletnich. Prowadzono również badania dzieci zdolnych.
2. Poradnia w latach 1975 - 1995.
  Drugi etap swojej działalności rozpoczęła Poradnia Wychowawczo-Zawodowa w Krotoszynie w nowym lokalu, z powiększoną, w pełni wykwalifikowaną kadrą, otwarta na potrzeby środowiska. W 1975 roku nastąpił nowy podział administracyjny kraju, w wyniku którego powstaje województwo kaliskie. Ma to swoje konsekwencje również w organizacji sieci poradnictwa. We wrześniu 1975 roku powstaje Wojewódzka Poradnia Wychowawczo-Zawodowa w Kaliszu z siedzibą w Ostrowie Wlkp. W województwie kaliskim istniała więc jedna Wojewódzka Poradnia Wychowawczo-Zawodowa i osiem poradni terenowych, które swoim działaniem obejmowały byłe powiaty.
  Na podstawie zarządzenia Kuratora Oświaty i Wychowania w Kaliszu z dnia 30 sierpnia 1975 roku, Inspektor Oświaty i Wychowania w Krotoszynie przekształcił Powiatową Poradnię Wychowawczo - Zawodową w Poradnię Wychowawczo - Zawodową w Krotoszynie. Rejon działania poradni obejmował miasta i gminy byłego powiatu krotoszyńskiego z wyłączeniem miasta i gminy Kobylin i gminy Pogorzela. Do nowych zadań tego okresu należy zaliczyć:

• utworzenie punktów konsultacyjnych przy zbiorczych szkołach gminnych, w których pracownicy poradni raz w miesiącu omawiali z zainteresowanymi nauczycielami oraz dyrektorami, zagadnienia związane z poradnictwem wychowawczym i zawodowym,

• utworzenie przy poradni zespołu orzekającego, kwalifikującego dzieci i młodzież do odpowiednich form kształcenia i wychowania (zgodnie z zarządzeniem Ministra Oświaty i Wychowania).

• rozpoczęcie w poradni pomocy logopedycznej dla dzieci i młodzieży przez panią mgr Urszulę Waligórę, która ukończyła studia podyplomowe z zakresu logopedii w 1979 roku.

• w 1987 roku ukończyła studia podyplomowe z logopedii pani mgr Jadwiga Pluta i poradnia miała 2 logopedów. Po odejściu na emeryturę pani mgr U. Waligóry przejściowo poradnia posiadała tylko 1 logopedę, aż do ukończenia studiów logopedycznych przez panią mgr Marzenę Zdunek w 1994 roku.

• utrzymywanie stałego kontaktu z nauczycielami klas specjalnych, udzielanie wskazówek do pracy z dziećmi specjalnej troski przez psychologów.
 

   Podczas omawianego drugiego etapu działalności poradni nastąpiły bardzo istotne zmiany wewnątrz placówki. W 1991 roku następuje zmiana na stanowisku dyrektora poradni. Od 1 września 1991 roku odchodzi na emeryturę dr Józef Zdunek, a stanowisko dyrektora poradni obejmuje w wyniku konkursu mgr Andrzej Orłowski.
  W czerwcu 1993 roku następuje zmiana nazwy poradni. Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 11 czerwca 1993 roku w sprawie organizacji i zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. Nr 67, poz. 36) dotychczasowa Poradnia Wychowawczo - Zawodowa zostaje przekształcona decyzją Kuratora Oświaty w Kaliszu w Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Krotoszynie. Ostatnią zmianą w tym okresie działalności jest zmiana siedziby poradni. W końcówce roku 1995, decyzja Kuratora Oświaty w Kaliszu poradnia zostaje przeniesiona do internatu ZSZ Nr 1 w Krotoszynie. Po przeprowadzeniu niezbędnych modernizacji funkcjonuje w tym miejscu do końca stycznia 2003 roku.

3. Funkcjonowanie poradnie od roku 1996 do stycznia 2003.

  Kolejny, etap działalności poradni rozpoczyna się z początkiem roku 1996 w nowej siedzibie. Zasoby lokalowe poradni w tej siedzibie to 6 gabinetów, sekretariat, archiwum i poczekalnia. Przez kilka lat poradnia pracuje w niezmienionym składzie. Diagnozę i poradnictwo psychologiczne prowadzą panie: mgr Małgorzata Menzel, mgr Maria Matysiak i mgr Agnieszka Kempińska. Diagnozę i poradnictwo pedagogiczne prowadzą panie: mgr Lilianna Klimas, mgr Irena Grobelna oraz mgr Marzena Zdunek - pedagog-logopeda. Diagnozę i terapię logopedyczną prowadzi pani mgr Jadwiga Pluta. Poradnią kieruje od 1991 roku mgr Andrzej Orłowski - pedagog.
  Od 1999 roku organem prowadzącym poradnię jest Powiat Krotoszyński. W tym czasie Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Krotoszynie prowadzi działalność merytoryczną w zakresie:


1 - diagnozy psychologicznej i pedagogicznej

2 - diagnozy i terapii logopedycznej

3 - diagnozy i profilaktyki zaburzeń rozwojowych i trudności wychowawczych

4 - wyboru kierunku kształcenia i zawodu

5 - pomocy rodzinie w wypełnianiu przez nią funkcji wychowawczych.
 

  Od początku lutego 2003 roku poradnia mieści się w nowej siedzibie, w pięknym starym budynku przy ulicy Langiewicza 2. Zanim przeniesiono poradnię do tego budynku przeszedł on gruntowną modernizację mającą na celu z jednej strony odnowienie jego wnętrza a z drugiej dostosowanie budynku do potrzeb poradni. Wokół budynku są tereny pokryte zielenią, przed budynkiem plac, na którym mogą parkować klienci i pracownicy poradni.
  Obecna siedziba jest najbardziej funkcjonalna z wszystkich, które dotąd posiadaliśmy - ponieważ była modernizowana z uwzględnieniem potrzeb poradni. Aktualnie posiadamy 10 pomieszczeń - przystosowanych do naszej działalności. Poradnia od 1999 obejmuje swoim działaniem teren całego powiatu krotoszyńskiego, to jest:

• miasto i gminę Krotoszyn
• miasto i gminę Koźmin
• miasto i gminę Kobylin
• miasto i gminę Zduny
• miasto Sulmierzyce
• gminę Rozdrażew
 

  Na terenie działania poradni zamieszkuje łącznie ok.20 tys. dzieci i młodzieży objętych opieką poradni, czyli od niemowląt do słuchaczy szkół pomaturalnych. Od 2007 roku Poradnia zwiększyła swoje zasoby kadrowe o kolejne 2 etaty. Obecnie zatrudnia 14 pracowników pedagogicznych, co biorąc po uwagę rejon działań Poradni i liczbę dzieci przypadających na jednego pracownika nie jest stanem optymalnym. Pozyskiwanie nowych osób do pracy wiąże się z koniecznością zwiększenia bazy lokalowej o nowe gabinety i pomieszczenia do zajęć grupowych, gdyż na chwilę obecną baza, jaką Poradnia ma do użytku jest maksymalnie wykorzystana.
  Największe osiągnięcia w pracy Poradni to:

- skrócenie czasu oczekiwania na diagnozę ( z ponad rocznej kolejki do 2-3 miesięcznej)

- rozszerzenie oferty świadczonych usług o nowe formy pracy, zwłaszcza terenowej